22 Şubat 1975
"Ye kürküm ye!.."
"Ye kürküm ye!.." "Ye kürküm ye!.."