13 Ocak 1999
Şiir kaseti yolda
Şiir kaseti yolda Şiir kaseti yolda